BTL04 - Bộ tài liệu của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp

Thảo luận trong '.:Bộ chỉ số ISO 9000 trong xí nghiệp may dệt:.' bắt đầu bởi Hoài Không, 26/8/08.

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. Hoài Không

  Hoài Không New Member

  Tham gia ngày:
  2/4/08
  Bài viết:
  1,689
  Đã được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  0
  Tiếp đây là bộ tài liệu quản trị nhân sự của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp. Bồ tài liệu khá đầy đủ và chuyên nghiệp. Xin cám ơn cá nhân đã ủng hộ bộ tài liệu này! Diễn đàn rất hi vọng ngày càng có nhiều sự ủng hộ hơn nữa của các anh chị và các bạn!


  Quy chế tổ chức phòng nhân sự


  - Quy chế tổ chức


  - Mô tả công việc


  - Mẫu báo cáo kế hoạch


  NS - 01 - Quy trình tuyển dụng nhân sự


  - NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien


  - NS - 01 - BM13 - Thong bao tuyen dung


  - NS - 01 - BM12 - Bang danh gia ket qua phong van


  - NS - 01 - BM11 - Thu moi phong van


  - NS - 01 - BM10 - Danh sach cau hoi phong van


  - NS - 01 - BM09 - Danh sach ung vien tham gia phong van


  - NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung


  - NS - 01 - BM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra


  - NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien


  - NS - 01 - BM05 - Thu moi lam bai kiem tra


  - NS - 01 - BM04 - Ke hoach tuyen dung nhan su cty


  - NS - 01 - BM04 - Danh sach ung vien lam bai kiem tra


  - NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung


  - NS - 01 - BM02 - To trinh bo sung nhan su dot xuat


  - NS - 01 - BM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang


  - Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)


  NS - 02 - Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp


  NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao


  NS - 03 - Quy trình thử việc học việc


  NS - 03 - BM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien


  NS - 03 - BM02 - Hop dong thu viec


  NS - 03 - BM03 - Ke hoach chuan bi thu viec


  NS - 03 - BM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san


  NS - 03 - BM05 - Chuong trinh thu viec


  NS - 03 - BM06 - Bang danh gia ket qua thu viec


  NS - 03 - BM07 - Hop dong lao dong


  NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec


  NS - 04 - Quy trình thực tập


  NS - 04 - Quy trinh thuc tap


  NS - 04 - BM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap


  NS - 04 - BM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap


  NS - 04 - BM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang


  NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap


  NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap


  NS - 04 - BM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap


  NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap


  NS - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự


  NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su


  NS - 05 - BM05 - Bang danh gia ket qua tap su


  NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan


  NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su


  NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su


  NS - 05 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su


  NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai


  NS- 06 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien


  NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop


  NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao


  NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao


  NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao


  NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao


  NS- 06 - BM07 - Bang cam ket dao tao


  NS- 06 - BM08 - Quyet dinh cu di dao tao


  NS- 06 - BM09 - Phieu danh gia khoa hoc


  NS- 06 - BM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao


  NS- 06 - BM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao


  NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao


  NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang


  NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai


  NS - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ


  NS- 07 - BM01 - Chuong trinh dao tao


  NS- 07 - BM02 - Bien ban dao tao


  NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo


  NS - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập


  NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh


  NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy


  NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu


  NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao


  NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap


  NS - 09 - Quy trình nghỉ việc


  NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec


  NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec


  NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu


  NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu


  NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.


  NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..


  NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec


  NS - 09 - Quy trinh nghi viec


  NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng


  NS - 10 - BM01 - Giay xin nghi phep


  NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep


  NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng


  NS - 11 - Quy che khen thuong


  NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong


  NS - 11 - BM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong


  NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong


  NS - 11 - Quy che khen thuong


  NS - 12 - Quy chế kỷ luật


  NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham


  NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan


  NS - 12 - BM03 - Bien ban hop xem xet ky luat


  NS - 12 - BM04 - Quyet dinh xu ly ky luat


  NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat


  NS - 12 - Quy che ky luat


  NS - 13 - Quy chế bổ nhiệm


  NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc


  NS - 13 - BM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo


  NS - 13 - BM03 - Phieu danh gia can bo


  NS - 13 - BM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t


  NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem


  NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem


  NS - 13 - Quy che bo nhiem


  NS - 14 - Quy trình đánh giá công việc


  NS - 14 - BM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec


  NS - 14 - BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu


  NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec


  NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che


  NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy


  NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.


  NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec


  NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien


  NS - 15 - Quy chế lương


  NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong


  NS - 15 - BM02 - Danh sach tang luong dinh ky


  NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong


  NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong


  NS - 15 - Quy che luong.


  NS - 16 - Nội quy công ty


  NS - 16 Noi quy lao dong cong ty


  NS - 17 - Quy định tính toán và trả lương


  1.17 - Quy dinh tinh va tra luong


  NS - 17 - BM01 - Bang luong


  NS - 17 - BM02 - Phieu luong


  NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong


  NS - 18 - Quy trình hoạch định nhân sự


  NS -18 - Quy trinh hoach dinh nhan su


  NS - 18 - BM02 - Ke hoach nhan su tong hop hang nam


  NS - 18 - BM01 - Ke hoach nhan su bo phan hang nam


  NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi


  NS - 18 - BM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien


  NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao


  NS - 18 Quy trinh hoach dinh nhan su


  NS - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động


  NS -19 - BM01 - Giay de nghi tang ca


  NS -19 - BM02 - Bang cham cong


  NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec


  NS -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong


  NS - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong


  NS - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại


  NS -20- BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao


  NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao


  NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao


  NS - 20 - BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao


  NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao


  NS - 20 - BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao


  NS - 20 - BM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai


  NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao


  NS - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao
   
  Last edited by a moderator: 30/8/08
 2. mankuin

  mankuin New Member

  Tham gia ngày:
  28/7/08
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cam on nhieu. Minh thay rat hay nhung sao pót len chua du vay?


  Co the pót not nhung phan con lai duoc khong minh dang can de nghien cuu
   
  Last edited by a moderator: 27/8/08
 3. kinhcan

  kinhcan Guest

  Up date!
   
 4. Hoài Không

  Hoài Không New Member

  Tham gia ngày:
  2/4/08
  Bài viết:
  1,689
  Đã được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  0
  Finshed!
   
 5. mankuin

  mankuin New Member

  Tham gia ngày:
  28/7/08
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Thanks a lot :lol:
   
 6. Hoài Không

  Hoài Không New Member

  Tham gia ngày:
  2/4/08
  Bài viết:
  1,689
  Đã được thích:
  54
  Điểm thành tích:
  0
  Trao đổi của bạn 1234:


  Phương án chia tiền thưởng theo hệ số thưởng:


  * Tiền lương bộ phận:


  F¬¬¬¬BP = ( i = 1,n)


  FBP : Tiền thưởng của TGĐ, PTGĐ và các bộ phận.


  F : Quỹ tiền thưởng của doanh nghiệp.


  Hi : Hệ số thưởng của TGĐ, PTGĐ và các bộ phận.


  Trong đó Hi được xác định dựa vào:


  - Mức độ đóng góp của bộ phận : a điểm.


  - Doanh thu của bộ phận : b điểm.


  - Mức độ hoàn thành công : c điểm


  - Một số tiêu chí khác nếu cần thiết và cho những bộ phận cụ thể : d điểm.


  Môi tiêu chí trên được thỏa thuận cho điểm. TGĐ là nguoi quyết định cuối cùng.


  *Tiền thưởng cá nhân:


  FCN =


  FCN : Tiền thưởng cá nhân.


  hi : Hệ số thưởng cá nhân.


  hi được xác định dựa vào các tiêu chí:


  - Mức độ hoàn thành công việc: tối đa là 50 điểm.


  - Vị trí, chức vụ: tối đa 25 điểm.


  - Thâm niên: tối đa 10 điểm.


  - Thực hiện kỷ luận lao dộng: tối đa 10 điểm.


  - Sáng kiến, sang tạo mag lại lợi nhuận cho DN từ 10triệu đồng trở lên: tối đa 5 điểm.


  Trưởng bộ phận có trách nhiệm đánh giá điểm cho các cá nhân. tổng hợp đặc biệt do TGĐ quyết định.


  hi =


  : Tổng điểm cá nhân.


  : Tổng mức thang điểm.


  Ưu điểm:


  - Gắn tiền thưởng với kết quả lao động, kích thích người lao động cố gắng lao động.


  - Tính toán đơn giản.


  - Dễ dàng điều chỉnh tiền thưởng bằng cách điều chỉnh Quỹ tiền thưởng.


  - Thay đổi mức thang điẻm của từng tiêu chí dễ dang nếu có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự.


  - Phù hợp với nguyên tắc tập trung thống nhất, thể hiện được ý chí của nguòi sử dụng lao động.


  Nhược điẻm:


  - Nếu dánh giá điẻm không chính xác theo cảm tính thì sẽ gay bất bình cho NLĐ.


  xin cho em ý kiến về vấn dề này


  em hiện là cán bộ nhân sự đầu tiên của công ty TNHH Tiến Đại Phát. Hiện công ty không xác định được yêu cầu về nhân sự bản thân lãnh đạo công ty cũng không hiểu gì về nhân sự, nên việc áp dụng những kiến thức về nhân sự rất khó khăn, GĐ còn quyết định lấy 1% Tổng doanh thu để trả thưởng cuối năm, GĐ muốn em xây dựng lại toàn bộ bộ máy tổ chức, quy chế trả lương, quy chế trả thưởng, nội quy lao động... trong 1 tháng phải xong, để đầu năm 2009 tức là áp dụng luôn trong tháng 1. Hiện em vừa tốt nghiệp ĐH LAo Động Xã Hội được 4 tháng.Xin anh chị giúp em giải quyết vấn đề này
   
 7. TrangHR

  TrangHR New Member

  Tham gia ngày:
  2/4/08
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cám ơn bạn !
   
 8. allbemail

  allbemail New Member

  Tham gia ngày:
  1/4/09
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cảm ơn bạn!
   
 9. Nguyễn Hiền Nhẫn

  Nguyễn Hiền Nhẫn New Member

  Tham gia ngày:
  13/5/09
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cám ơn bạn!
   
 10. nhotocbac

  nhotocbac New Member

  Tham gia ngày:
  25/6/09
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Thanks!


  That la huu ich! :rolleyes:
   
 11. tvklinh

  tvklinh New Member

  Tham gia ngày:
  25/8/09
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Cám ơn bạn vì bộ tài liệu rất hữu ích. Tuy nhiên, mình ko download được phần Quy trình thôi việc. Bạn làm ơn up lại giúp mình được ko? Cảm ơn bạn nhiều.
   
 12. ngocanh.td8684

  ngocanh.td8684 New Member

  Tham gia ngày:
  11/1/09
  Bài viết:
  86
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Minh khong doawn duoc, ai co bo tai lieu nay gui vao Gmail cho minh voi: ngocanh.td8684@gmail.com. Cam on rat nhieu
   
 13. Hanhplm

  Hanhplm New Member

  Tham gia ngày:
  4/9/08
  Bài viết:
  18
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Mình không down được, bạn nào down được vui lòng gửi mail cho mình với: plmh2002@gmail.com hoặc bày cho mình cách làm thế nào để có thể down được không, mình xin cảm ơn nhiều


  Tks and best regards


  Mỹ Hạnh
   
 14. nguyenduytu111

  nguyenduytu111 New Member

  Tham gia ngày:
  7/11/08
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Good job. ^^!
   
 15. luuquocphongbb

  luuquocphongbb New Member

  Tham gia ngày:
  22/1/11
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  [SIZE=14pt] Mình không down được tài liệu trên. Bạn nào có cho mình xin qua địa chỉ Email: luuquocphongbb@gmail.com . Cám ơn rất nhiều[/SIZE]
   
 16. hungdv272

  hungdv272 New Member

  Tham gia ngày:
  10/8/10
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  QUOTE(Chú Thích)(Hoài Không @ Aug 26 2008, 02:50 PM)

  Tiếp đây là bộ tài liệu quản trị nhân sự của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp. Bồ tài liệu khá đầy đủ và chuyên nghiệp. Xin cám ơn cá nhân đã ủng hộ bộ tài liệu này! Diễn đàn rất hi vọng ngày càng có nhiều sự ủng hộ hơn nữa của các anh chị và các bạn!

  Quy chế tổ chức phòng nhân sự
  - Quy chế tổ chức
  - Mô tả công việc
  - Mẫu báo cáo kế hoạch

  NS - 01 - Quy trình tuyển dụng nhân sự
  - NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
  - NS - 01 - BM13 - Thong bao tuyen dung
  - NS - 01 - BM12 - Bang danh gia ket qua phong van
  - NS - 01 - BM11 - Thu moi phong van
  - NS - 01 - BM10 - Danh sach cau hoi phong van
  - NS - 01 - BM09 - Danh sach ung vien tham gia phong van
  - NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung
  - NS - 01 - BM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien
  - NS - 01 - BM05 - Thu moi lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM04 - Ke hoach tuyen dung nhan su cty
  - NS - 01 - BM04 - Danh sach ung vien lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
  - NS - 01 - BM02 - To trinh bo sung nhan su dot xuat
  - NS - 01 - BM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
  - Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

  NS - 02 - Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
  NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

  NS - 03 - Quy trình thử việc học việc
  NS - 03 - BM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
  NS - 03 - BM02 - Hop dong thu viec
  NS - 03 - BM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
  NS - 03 - BM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
  NS - 03 - BM05 - Chuong trinh thu viec
  NS - 03 - BM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
  NS - 03 - BM07 - Hop dong lao dong
  NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

  NS - 04 - Quy trình thực tập
  NS - 04 - Quy trinh thuc tap
  NS - 04 - BM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
  NS - 04 - BM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
  NS - 04 - BM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
  NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap
  NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap
  NS - 04 - BM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
  NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap

  NS - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
  NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
  NS - 05 - BM05 - Bang danh gia ket qua tap su
  NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
  NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su
  NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
  NS - 05 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

  NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
  NS- 06 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
  NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
  NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
  NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao
  NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao
  NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao
  NS- 06 - BM07 - Bang cam ket dao tao
  NS- 06 - BM08 - Quyet dinh cu di dao tao
  NS- 06 - BM09 - Phieu danh gia khoa hoc
  NS- 06 - BM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
  NS- 06 - BM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
  NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao
  NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
  NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

  NS - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
  NS- 07 - BM01 - Chuong trinh dao tao
  NS- 07 - BM02 - Bien ban dao tao
  NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

  NS - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
  NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
  NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy
  NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
  NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao
  NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

  NS - 09 - Quy trình nghỉ việc
  NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec
  NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec
  NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
  NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
  NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
  NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
  NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec
  NS - 09 - Quy trinh nghi viec

  NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
  NS - 10 - BM01 - Giay xin nghi phep
  NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep
  NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

  NS - 11 - Quy che khen thuong
  NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong
  NS - 11 - BM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
  NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong
  NS - 11 - Quy che khen thuong

  NS - 12 - Quy chế kỷ luật
  NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham
  NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan
  NS - 12 - BM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
  NS - 12 - BM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
  NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat
  NS - 12 - Quy che ky luat

  NS - 13 - Quy chế bổ nhiệm
  NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc
  NS - 13 - BM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
  NS - 13 - BM03 - Phieu danh gia can bo
  NS - 13 - BM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
  NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem
  NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem
  NS - 13 - Quy che bo nhiem

  NS - 14 - Quy trình đánh giá công việc
  NS - 14 - BM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
  NS - 14 - BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
  NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec
  NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
  NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
  NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.
  NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
  NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

  NS - 15 - Quy chế lương
  NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong
  NS - 15 - BM02 - Danh sach tang luong dinh ky
  NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
  NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong
  NS - 15 - Quy che luong.

  NS - 16 - Nội quy công ty
  NS - 16 Noi quy lao dong cong ty

  NS - 17 - Quy định tính toán và trả lương
  1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
  NS - 17 - BM01 - Bang luong
  NS - 17 - BM02 - Phieu luong
  NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

  NS - 18 - Quy trình hoạch định nhân sự
  NS -18 - Quy trinh hoach dinh nhan su
  NS - 18 - BM02 - Ke hoach nhan su tong hop hang nam
  NS - 18 - BM01 - Ke hoach nhan su bo phan hang nam
  NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
  NS - 18 - BM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
  NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao
  NS - 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

  NS - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
  NS -19 - BM01 - Giay de nghi tang ca
  NS -19 - BM02 - Bang cham cong
  NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
  NS -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
  NS - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

  NS - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
  NS -20- BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
  NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
  NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao


  Cảm ơn Hoài Không đã chia sẻ bộ tài liệu rất hữu ích này. Mình rất cần bộ tài liệu này mà không dowload được. Mong Hoài Không gửi giúp mình vào mail: hungdv272@gmail.com nhé!
  Cảm ơn Hoài Không nhiều.
   
 17. Nguyễn Ngọc An

  Nguyễn Ngọc An New Member

  Tham gia ngày:
  5/4/12
  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Hi bạn. Bộ tài liệu của bạn rất hay nhưng cũng thật tiếc là mình không thể download về được. Hy vọng bạn có thể chia sẻ qua email của mình nhé :nguyenngocan225@yahoo.com. Rất cám ơn sự giúp đỡ của bạn.
   
 18. Mai Ngọc

  Mai Ngọc New Member

  Tham gia ngày:
  12/4/11
  Bài viết:
  78
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Hà Nội, Việt Nam
  Mình cũng không download được bộ tài liệu. Bạn nào down được, chia sẻ với mình theo địa chỉ mail: hr1@spinningsandlau.com nhé! Mình cảm ơn nhiều!
   
 19. vutuanns@gmail.com

  vutuanns@gmail.com New Member

  Tham gia ngày:
  13/5/11
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  QUOTE(Chú Thích)(Hoài Không @ Aug 26 2008, 02:50 PM)

  Tiếp đây là bộ tài liệu quản trị nhân sự của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp. Bồ tài liệu khá đầy đủ và chuyên nghiệp. Xin cám ơn cá nhân đã ủng hộ bộ tài liệu này! Diễn đàn rất hi vọng ngày càng có nhiều sự ủng hộ hơn nữa của các anh chị và các bạn!

  Quy chế tổ chức phòng nhân sự
  - Quy chế tổ chức
  - Mô tả công việc
  - Mẫu báo cáo kế hoạch

  NS - 01 - Quy trình tuyển dụng nhân sự
  - NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
  - NS - 01 - BM13 - Thong bao tuyen dung
  - NS - 01 - BM12 - Bang danh gia ket qua phong van
  - NS - 01 - BM11 - Thu moi phong van
  - NS - 01 - BM10 - Danh sach cau hoi phong van
  - NS - 01 - BM09 - Danh sach ung vien tham gia phong van
  - NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung
  - NS - 01 - BM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien
  - NS - 01 - BM05 - Thu moi lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM04 - Ke hoach tuyen dung nhan su cty
  - NS - 01 - BM04 - Danh sach ung vien lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
  - NS - 01 - BM02 - To trinh bo sung nhan su dot xuat
  - NS - 01 - BM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
  - Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

  NS - 02 - Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
  NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

  NS - 03 - Quy trình thử việc học việc
  NS - 03 - BM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
  NS - 03 - BM02 - Hop dong thu viec
  NS - 03 - BM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
  NS - 03 - BM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
  NS - 03 - BM05 - Chuong trinh thu viec
  NS - 03 - BM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
  NS - 03 - BM07 - Hop dong lao dong
  NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

  NS - 04 - Quy trình thực tập
  NS - 04 - Quy trinh thuc tap
  NS - 04 - BM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
  NS - 04 - BM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
  NS - 04 - BM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
  NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap
  NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap
  NS - 04 - BM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
  NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap

  NS - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
  NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
  NS - 05 - BM05 - Bang danh gia ket qua tap su
  NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
  NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su
  NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
  NS - 05 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

  NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
  NS- 06 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
  NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
  NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
  NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao
  NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao
  NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao
  NS- 06 - BM07 - Bang cam ket dao tao
  NS- 06 - BM08 - Quyet dinh cu di dao tao
  NS- 06 - BM09 - Phieu danh gia khoa hoc
  NS- 06 - BM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
  NS- 06 - BM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
  NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao
  NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
  NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

  NS - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
  NS- 07 - BM01 - Chuong trinh dao tao
  NS- 07 - BM02 - Bien ban dao tao
  NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

  NS - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
  NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
  NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy
  NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
  NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao
  NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

  NS - 09 - Quy trình nghỉ việc
  NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec
  NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec
  NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
  NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
  NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
  NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
  NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec
  NS - 09 - Quy trinh nghi viec

  NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
  NS - 10 - BM01 - Giay xin nghi phep
  NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep
  NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

  NS - 11 - Quy che khen thuong
  NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong
  NS - 11 - BM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
  NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong
  NS - 11 - Quy che khen thuong

  NS - 12 - Quy chế kỷ luật
  NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham
  NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan
  NS - 12 - BM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
  NS - 12 - BM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
  NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat
  NS - 12 - Quy che ky luat

  NS - 13 - Quy chế bổ nhiệm
  NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc
  NS - 13 - BM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
  NS - 13 - BM03 - Phieu danh gia can bo
  NS - 13 - BM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
  NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem
  NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem
  NS - 13 - Quy che bo nhiem

  NS - 14 - Quy trình đánh giá công việc
  NS - 14 - BM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
  NS - 14 - BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
  NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec
  NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
  NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
  NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.
  NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
  NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

  NS - 15 - Quy chế lương
  NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong
  NS - 15 - BM02 - Danh sach tang luong dinh ky
  NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
  NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong
  NS - 15 - Quy che luong.

  NS - 16 - Nội quy công ty
  NS - 16 Noi quy lao dong cong ty

  NS - 17 - Quy định tính toán và trả lương
  1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
  NS - 17 - BM01 - Bang luong
  NS - 17 - BM02 - Phieu luong
  NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

  NS - 18 - Quy trình hoạch định nhân sự
  NS -18 - Quy trinh hoach dinh nhan su
  NS - 18 - BM02 - Ke hoach nhan su tong hop hang nam
  NS - 18 - BM01 - Ke hoach nhan su bo phan hang nam
  NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
  NS - 18 - BM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
  NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao
  NS - 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

  NS - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
  NS -19 - BM01 - Giay de nghi tang ca
  NS -19 - BM02 - Bang cham cong
  NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
  NS -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
  NS - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

  NS - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
  NS -20- BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
  NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
  NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao


  [SIZE=10pt]Đây quả là một bộ tài liệu đầy đủ và thực sự hưu ích, mình rất cần bộ tài liệu này. tuy nhiên minh ko dow được, bạn nào dow được vui long chia sẽ cho mình theo địa chỉ mail: Vutuanns@gmail.com , mình cảm ơn rất nhiều.[/SIZE]
   
 20. Candyninh

  Candyninh New Member

  Tham gia ngày:
  15/4/12
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  QUOTE(Chú Thích)(Hoài Không @ Aug 26 2008, 02:50 PM)

  Tiếp đây là bộ tài liệu quản trị nhân sự của 1 công ty trong lĩnh vực công nghiệp. Bồ tài liệu khá đầy đủ và chuyên nghiệp. Xin cám ơn cá nhân đã ủng hộ bộ tài liệu này! Diễn đàn rất hi vọng ngày càng có nhiều sự ủng hộ hơn nữa của các anh chị và các bạn!

  Quy chế tổ chức phòng nhân sự
  - Quy chế tổ chức
  - Mô tả công việc
  - Mẫu báo cáo kế hoạch

  NS - 01 - Quy trình tuyển dụng nhân sự
  - NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
  - NS - 01 - BM13 - Thong bao tuyen dung
  - NS - 01 - BM12 - Bang danh gia ket qua phong van
  - NS - 01 - BM11 - Thu moi phong van
  - NS - 01 - BM10 - Danh sach cau hoi phong van
  - NS - 01 - BM09 - Danh sach ung vien tham gia phong van
  - NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung
  - NS - 01 - BM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien
  - NS - 01 - BM05 - Thu moi lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM04 - Ke hoach tuyen dung nhan su cty
  - NS - 01 - BM04 - Danh sach ung vien lam bai kiem tra
  - NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
  - NS - 01 - BM02 - To trinh bo sung nhan su dot xuat
  - NS - 01 - BM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
  - Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

  NS - 02 - Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
  NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

  NS - 03 - Quy trình thử việc học việc
  NS - 03 - BM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
  NS - 03 - BM02 - Hop dong thu viec
  NS - 03 - BM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
  NS - 03 - BM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
  NS - 03 - BM05 - Chuong trinh thu viec
  NS - 03 - BM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
  NS - 03 - BM07 - Hop dong lao dong
  NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

  NS - 04 - Quy trình thực tập
  NS - 04 - Quy trinh thuc tap
  NS - 04 - BM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
  NS - 04 - BM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
  NS - 04 - BM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
  NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap
  NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap
  NS - 04 - BM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
  NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap

  NS - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
  NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
  NS - 05 - BM05 - Bang danh gia ket qua tap su
  NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
  NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su
  NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
  NS - 05 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

  NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
  NS- 06 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
  NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
  NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
  NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao
  NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao
  NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao
  NS- 06 - BM07 - Bang cam ket dao tao
  NS- 06 - BM08 - Quyet dinh cu di dao tao
  NS- 06 - BM09 - Phieu danh gia khoa hoc
  NS- 06 - BM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
  NS- 06 - BM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
  NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao
  NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
  NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

  NS - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
  NS- 07 - BM01 - Chuong trinh dao tao
  NS- 07 - BM02 - Bien ban dao tao
  NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

  NS - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
  NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
  NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy
  NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
  NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao
  NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

  NS - 09 - Quy trình nghỉ việc
  NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec
  NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec
  NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
  NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
  NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
  NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
  NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec
  NS - 09 - Quy trinh nghi viec

  NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
  NS - 10 - BM01 - Giay xin nghi phep
  NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep
  NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

  NS - 11 - Quy che khen thuong
  NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong
  NS - 11 - BM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
  NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong
  NS - 11 - Quy che khen thuong

  NS - 12 - Quy chế kỷ luật
  NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham
  NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan
  NS - 12 - BM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
  NS - 12 - BM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
  NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat
  NS - 12 - Quy che ky luat

  NS - 13 - Quy chế bổ nhiệm
  NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc
  NS - 13 - BM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
  NS - 13 - BM03 - Phieu danh gia can bo
  NS - 13 - BM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
  NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem
  NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem
  NS - 13 - Quy che bo nhiem

  NS - 14 - Quy trình đánh giá công việc
  NS - 14 - BM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
  NS - 14 - BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
  NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec
  NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
  NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
  NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.
  NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
  NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

  NS - 15 - Quy chế lương
  NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong
  NS - 15 - BM02 - Danh sach tang luong dinh ky
  NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
  NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong
  NS - 15 - Quy che luong.

  NS - 16 - Nội quy công ty
  NS - 16 Noi quy lao dong cong ty

  NS - 17 - Quy định tính toán và trả lương
  1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
  NS - 17 - BM01 - Bang luong
  NS - 17 - BM02 - Phieu luong
  NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

  NS - 18 - Quy trình hoạch định nhân sự
  NS -18 - Quy trinh hoach dinh nhan su
  NS - 18 - BM02 - Ke hoach nhan su tong hop hang nam
  NS - 18 - BM01 - Ke hoach nhan su bo phan hang nam
  NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
  NS - 18 - BM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
  NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao
  NS - 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

  NS - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
  NS -19 - BM01 - Giay de nghi tang ca
  NS -19 - BM02 - Bang cham cong
  NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
  NS -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
  NS - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

  NS - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
  NS -20- BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
  NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20 - BM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
  NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
  NS - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao
   

Chia sẻ trang này

Share