Sign in to follow this  
Followers 0

5.1.1__ban_chuc_nang_nhiem_vu_va_so_do_to_chuc_phong_ke_toan

2 posts in this topic

Bộ mô tả công việc phòng kế toán:

5.1.1__ban_chuc_nang_nhiem_vu_va_so_do_to_chuc_phong_ke_toan.doc

5.1.2__mo_ta_cong_viec_giam_doc_tai_chinh.doc

5.1.3__mo_ta_cong_viec_ke_toan_truong.doc

5.1.4__mo_ta_cong_viec_truong_phong_ke_toan.doc

5.1.5__mo_ta_cong_viec_truong_phong_tai_vu.doc

5.1.6__mtcv_ke_toan_tong_hop.doc

5.1.7__mtcv_ke_toan_cong_no.doc

5.1.8__mtcv_ke_toan_nghiep_vu_thue.doc

5.1.9__mtcv_ke_toan_xay_dung_co_ban_va_tai_san_co_dinh.doc

5.1.10_mtcv_ke_toan_kho.doc

5.1.11_mtcv_ke_toan_cong_trinh.doc

5.1.12_mo_ta_cong_viec_nhan_vien_thu_quy.doc

5.1.13_mtcv_ke_toan_kiem_tra.doc

P.Ketoan_12MTCV.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0