Sign in to follow this  
Followers 0

Chuc nang, nhiem vu phong to chuc hanh chanh

3 posts in this topic

Bộ Mô tả công việc Phòng Tổ chức - Hành chánh trong file đính kèm bao gồm:

Chuc_nang__nhiem_vu_phong_to_chuc_hanh_chanh.doc

1. MTCV_truong_phong_to_chuc_hanh_chanh.doc

2.MTCV_pho_phong_to_chuc_hanh_chanh.doc

3. MTCV_truong_tram_y_te.doc

4. MTCV_to_truong_to_bao_ve.doc

5. MTCV_to_truong_lai_xe.doc

6. MTCV_can_su_tien_luong.doc

7. MTCV_nhan_vien_che_do.doc

8. MTCV_nhan_vien_hanh_chanh_van_thu.doc

9. MTCV_nhan_vien_quan_ly_nhan_su.doc

10. MTCV_nhan_vien_tram_y_te.doc

11. MTCV_nhan_vien_bao_ve_cong_ty.doc

12. MTCV_lai_xe_va_ban_an_toan_suc_khoe.doc

P._TCHC_12MTCV.rar

Share this post


Link to post
Share on other sites
QUOTE(Chú Thích)(anhnguyet.ql @ Oct 22 2008, 12:57 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Bộ Mô tả công việc Phòng Tổ chức - Hành chánh trong file đính kèm bao gồm:
Chuc_nang__nhiem_vu_phong_to_chuc_hanh_chanh.doc
1. MTCV_truong_phong_to_chuc_hanh_chanh.doc
2.MTCV_pho_phong_to_chuc_hanh_chanh.doc
3. MTCV_truong_tram_y_te.doc
4. MTCV_to_truong_to_bao_ve.doc
5. MTCV_to_truong_lai_xe.doc
6. MTCV_can_su_tien_luong.doc
7. MTCV_nhan_vien_che_do.doc
8. MTCV_nhan_vien_hanh_chanh_van_thu.doc
9. MTCV_nhan_vien_quan_ly_nhan_su.doc
10. MTCV_nhan_vien_tram_y_te.doc
11. MTCV_nhan_vien_bao_ve_cong_ty.doc
12. MTCV_lai_xe_va_ban_an_toan_suc_khoe.doc


Thanks for sharing, biggrin.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0