Mau giay uy quyen

4 posts in this topic

Chao ca nha,

Ca nha co mau giay uy quyen voi noi dung tong giam doc uy quyen cho giam doc nhan su ky cac giay to lien quan den BHXH, bao cao tinh hinh su dung lao dong va thue TNCN share giup minh voi,

Thanks ca nha nhieu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hi bạn!

Mẫu giấy Ủy quyền gồm các nội dung sau:
1.Người ủy quyền:
Họ tên:
Chức vụ:
Số MCTND:
Địa chỉ:
2.Người được ủy quyền:
Họ tên:
Chức vụ:
Số MCTND:
Nội dung ủy quyền: .................
(Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các nội dugn ủy quyền trên).

Chữ ký của người được ủy quyền Chữ ký của Người ủy quyền (đóng dấu)

Share this post


Link to post
Share on other sites
QUOTE(Chú Thích)(mydungto @ Jan 15 2012, 04:50 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Chao ca nha,

Ca nha co mau giay uy quyen voi noi dung tong giam doc uy quyen cho giam doc nhan su ky cac giay to lien quan den BHXH, bao cao tinh hinh su dung lao dong va thue TNCN share giup minh voi,

Thanks ca nha nhieu

Bajn tham khảo mẫu dưới đây. Sau khi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền ký xong, Công ty đsong dấu và chuyển cho các cơ quan chức năng liên quan theo dõi.
Thân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now