Sign in to follow this  
Followers 0

Human Resources: Form

8 posts in this topic

HR Policies

- Canteen Policy

- Dress Policy

- Employee handbook

- Laptop policy

- Mobile Phone Policy

- Recruitment Policy

- Travel policy

HR - 01 - Hiring Process

- HR - 01 - Hiring Process

- HR - 01 - FORM13 - Thong bao tuyen dung

- HR - 01 - FORM12 - Bang danh gia ket qua phong van

- HR - 01 - FORM11 - Request for interview

- HR - 01 - FORM10 - List interview questions

- HR - 01 - FORM09 - List candidates for interview

- HR - 01 - FORM08 - Rejecting candidate

- HR - 01 - FORM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra

- HR - 01 - FORM06 - Employment Application

- HR - 01 - FORM05 - Test offer letter

- HR - 01 - FORM04 - Company's Hiring Plan

- HR - 01 - FORM04 - List candidate for test

- HR - 01 - FORM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung

- HR - 01 - FORM02 - To trinh bo sung nhaHRu dot xuat

- HR - 01 - FORM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang

- HR - 01 - FORM00 - Recruitment Request Form

HR - 02 - Quy trình tuyển dụng nhâHRự cao cấp

HR - 02 - Quy trinh tuyen dung nhaHRu cap cao

HR - 03 - Quy trình thử việc học việc

HR - 03 - FORM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien

HR - 03 - FORM02 - Hop dong thu viec

HR - 03 - FORM03 - Ke hoach chuan bi thu viec

HR - 03 - FORM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san

HR - 03 - FORM05 - Chuong trinh thu viec

HR - 03 - FORM06 - Bang danh gia ket qua thu viec

HR - 03 - FORM07 - Hop dong lao dong

HR - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

HR - 04 - Quy trình thực tập

HR - 04 - Quy trinh thuc tap

HR - 04 - FORM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap

HR - 04 - FORM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap

HR - 04 - FORM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang

HR - 04 - FORM04 - Bang cam ket thuc tap

HR - 04 - FORM03 - Chuong trinh thuc tap

HR - 04 - FORM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap

HR - 04 - FORM01 - Giay de nghi thuc tap

HR - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự

HR - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su

HR - 05 - FORM05 - Bang danh gia ket qua tap su

HR - 05 - FORM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan

HR - 05 - FORM03 - Chuong trinh tap su

HR - 05 - FORM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su

HR - 05 - FORM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

HR - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

HR- 06 - FORM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien

HR- 06 - FORM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop

HR- 06 - FORM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao

HR- 06 - FORM04 - Phieu yeu cau dao tao

HR- 06 - FORM05 - Ke hoach dao tao

HR- 06 - FORM06 - To trinh cu di dao tao

HR- 06 - FORM07 - Bang cam ket dao tao

HR- 06 - FORM08 - Quyet dinh cu di dao tao

HR- 06 - FORM09 - Phieu danh gia khoa hoc

HR- 06 - FORM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao

HR- 06 - FORM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao

HR- 06 - FORM12 - Ho so dao tao

HR- 06 - FORM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang

HR - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

HR - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ

HR- 07 - FORM01 - Chuong trinh dao tao

HR- 07 - FORM02 - Bien ban dao tao

HR - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

HR - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập

HR- 08 - FORM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh

HR- 08 - FORM02 - Ke hoach dao tao noi quy

HR- 08 - FORM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu

HR- 08 - FORM04 - Bien ban dao tao

HR - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

HR - 09 - Quy trình nghỉ việc

HR- 09 - FORM01 - Don xin nghi viec

HR- 09 - FORM02 - Bien ban ban giao cong viec

HR- 09 - FORM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu

HR- 09 - FORM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu

HR- 09 - FORM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.

HR- 09 - FORM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..

HR -09 - FORM07 - Quyet dinh nghi viec

HR - 09 - Quy trinh nghi viec

HR - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

HR - 10 - FORM01 - Giay xin nghi phep

HR - 10 - FORM02 - So theo doi nghi phep

HR - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

HR - 11 - Quy che khen thuong

HR - 11 - FORM01 - Phieu de nghi khen thuong

HR - 11 - FORM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong

HR - 11 - FORM03 - So theo doi khen thuong

HR - 11 - Quy che khen thuong

HR - 12 - Quy chế kỷ luật

HR - 12 - FORM01 - Bien ban vi pham

HR - 12 - FORM02 - Ban tu kiem ca nhan

HR - 12 - FORM03 - Bien ban hop xem xet ky luat

HR - 12 - FORM04 - Quyet dinh xu ly ky luat

HR - 12 - FORM05 - So theo doi ky luat

HR - 12 - Quy che ky luat

HR - 13 - Quy chế bổ nhiệm

HR - 13 - FORM01 - Phieu thang chuc

HR - 13 - FORM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo

HR - 13 - FORM03 - Phieu danh gia can bo

HR - 13 - FORM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t

HR - 13 - FORM05 - Phieu danh gia tin nhiem

HR - 13 - FORM06 - Quyet dinh bo nhiem

HR - 13 - Quy che bo nhiem

HR - 14 - Performance Evaluation Process

HR - 14 - FORM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec

HR - 14 - FORM02- Bang tong hop danh gia chi tieu

HR - 14 - FORM03- Bien ban danh gia cong viec

HR - 14 - FORM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che

HR - 14 - FORM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy

HR - 14 - FORM06 - Giay de nghi cong diem.

HR - 14 - FORM07 - Bang tong hop danh gia cong viec

HR - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

HR - 15 - Quy chế lương

HR - 15 - FORM01 - Giay de nghi tang luong

HR - 15 - FORM02 - Danh sach tang luong dinh ky

HR - 15 - FORM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong

HR - 15 - FORM04 - Quyet dinh tang luong

HR - 15 - Quy che luong.

HR - 16 - Nội quy công ty

HR - 16 Noi quy lao dong cong ty

HR - 17 - Quy định tính toán và trả lương

1.17 - Quy dinh tinh va tra luong

HR - 17 - FORM01 - Bang luong

HR - 17 - FORM02 - Phieu luong

HR - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

HR - 18 - Quy trình hoạch định nhâHRự

HR -18 - Quy trinh hoach dinh nhaHRu

HR - 18 - FORM02 - Ke hoach nhaHRu tong hop hang nam

HR - 18 - FORM01 - Ke hoach nhaHRu bo phan hang nam

HR - 18 - FORM03 - Bang nang luc ky nang cot loi

HR - 18 - FORM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien

HR - 18 - FORM05 - Bang ngaHRach dao tao

HR - 18 Quy trinh hoach dinh nhaHRu

HR - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động

HR -19 - FORM01 - Giay de nghi tang ca

HR -19 - FORM02 - Bang cham cong

HR -19 - FORM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec

HR -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong

HR - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

HR - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại

HR -20- FORM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao

HR -20- FORM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao

HR - 20 - FORM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao

HR - 20 - FORM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao

HR - 20 - FORM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao

HR - 20 - FORM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao

HR - 20 - FORM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai

HR - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao

HR - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Hoai Khong,

I don't find the link to download documents you mentioned. Pls advise

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình cũng không thấy có link download. Bạn có thể share mọi người được không. Cảm ơn bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Các qui trình mà Bác Hoài Không đưa ra quả thật rất hữu ích cho các ACE làm nghề Nhân sự. Bác ơi, cho Link để Download nhé! Bác quyên hay chưa thương cho chót đấy ah? rolleyes.gif . Cảm ơn vì những đóng góp của Bác cho các bạn mới vào nghề như iem!

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='Hoài Không' date='Mar 27 2009, 12:59 PM' post='11364']

Sao hok thay link dau het bac Hoai Khong oi. Giup cho anh em voi di, huhu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
QUOTE(Chú Thích)(Hoài Không @ Mar 27 2009, 12:59 PM) <{POST_SNAPBACK}>
HR Policies
- Canteen Policy
- Dress Policy
- Employee handbook
- Laptop policy
- Mobile Phone Policy
- Recruitment Policy
- Travel policy

HR - 01 - Hiring Process
- HR - 01 - Hiring Process
- HR - 01 - FORM13 - Thong bao tuyen dung
- HR - 01 - FORM12 - Bang danh gia ket qua phong van
- HR - 01 - FORM11 - Request for interview
- HR - 01 - FORM10 - List interview questions
- HR - 01 - FORM09 - List candidates for interview
- HR - 01 - FORM08 - Rejecting candidate
- HR - 01 - FORM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
- HR - 01 - FORM06 - Employment Application
- HR - 01 - FORM05 - Test offer letter
- HR - 01 - FORM04 - Company's Hiring Plan
- HR - 01 - FORM04 - List candidate for test
- HR - 01 - FORM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
- HR - 01 - FORM02 - To trinh bo sung nhaHRu dot xuat
- HR - 01 - FORM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
- HR - 01 - FORM00 - Recruitment Request Form

HR - 02 - Quy trình tuyển dụng nhâHRự cao cấp
HR - 02 - Quy trinh tuyen dung nhaHRu cap cao

HR - 03 - Quy trình thử việc học việc
HR - 03 - FORM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
HR - 03 - FORM02 - Hop dong thu viec
HR - 03 - FORM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
HR - 03 - FORM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
HR - 03 - FORM05 - Chuong trinh thu viec
HR - 03 - FORM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
HR - 03 - FORM07 - Hop dong lao dong
HR - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

HR - 04 - Quy trình thực tập
HR - 04 - Quy trinh thuc tap
HR - 04 - FORM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
HR - 04 - FORM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
HR - 04 - FORM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
HR - 04 - FORM04 - Bang cam ket thuc tap
HR - 04 - FORM03 - Chuong trinh thuc tap
HR - 04 - FORM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
HR - 04 - FORM01 - Giay de nghi thuc tap

HR - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
HR - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
HR - 05 - FORM05 - Bang danh gia ket qua tap su
HR - 05 - FORM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
HR - 05 - FORM03 - Chuong trinh tap su
HR - 05 - FORM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
HR - 05 - FORM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

HR - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
HR- 06 - FORM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
HR- 06 - FORM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
HR- 06 - FORM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
HR- 06 - FORM04 - Phieu yeu cau dao tao
HR- 06 - FORM05 - Ke hoach dao tao
HR- 06 - FORM06 - To trinh cu di dao tao
HR- 06 - FORM07 - Bang cam ket dao tao
HR- 06 - FORM08 - Quyet dinh cu di dao tao
HR- 06 - FORM09 - Phieu danh gia khoa hoc
HR- 06 - FORM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
HR- 06 - FORM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
HR- 06 - FORM12 - Ho so dao tao
HR- 06 - FORM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
HR - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

HR - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
HR- 07 - FORM01 - Chuong trinh dao tao
HR- 07 - FORM02 - Bien ban dao tao
HR - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

HR - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
HR- 08 - FORM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
HR- 08 - FORM02 - Ke hoach dao tao noi quy
HR- 08 - FORM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
HR- 08 - FORM04 - Bien ban dao tao
HR - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

HR - 09 - Quy trình nghỉ việc
HR- 09 - FORM01 - Don xin nghi viec
HR- 09 - FORM02 - Bien ban ban giao cong viec
HR- 09 - FORM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
HR- 09 - FORM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
HR- 09 - FORM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
HR- 09 - FORM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
HR -09 - FORM07 - Quyet dinh nghi viec
HR - 09 - Quy trinh nghi viec

HR - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
HR - 10 - FORM01 - Giay xin nghi phep
HR - 10 - FORM02 - So theo doi nghi phep
HR - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

HR - 11 - Quy che khen thuong
HR - 11 - FORM01 - Phieu de nghi khen thuong
HR - 11 - FORM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
HR - 11 - FORM03 - So theo doi khen thuong
HR - 11 - Quy che khen thuong

HR - 12 - Quy chế kỷ luật
HR - 12 - FORM01 - Bien ban vi pham
HR - 12 - FORM02 - Ban tu kiem ca nhan
HR - 12 - FORM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
HR - 12 - FORM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
HR - 12 - FORM05 - So theo doi ky luat
HR - 12 - Quy che ky luat

HR - 13 - Quy chế bổ nhiệm
HR - 13 - FORM01 - Phieu thang chuc
HR - 13 - FORM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
HR - 13 - FORM03 - Phieu danh gia can bo
HR - 13 - FORM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
HR - 13 - FORM05 - Phieu danh gia tin nhiem
HR - 13 - FORM06 - Quyet dinh bo nhiem
HR - 13 - Quy che bo nhiem

HR - 14 - Performance Evaluation Process
HR - 14 - FORM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
HR - 14 - FORM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
HR - 14 - FORM03- Bien ban danh gia cong viec
HR - 14 - FORM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
HR - 14 - FORM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
HR - 14 - FORM06 - Giay de nghi cong diem.
HR - 14 - FORM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
HR - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

HR - 15 - Quy chế lương
HR - 15 - FORM01 - Giay de nghi tang luong
HR - 15 - FORM02 - Danh sach tang luong dinh ky
HR - 15 - FORM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
HR - 15 - FORM04 - Quyet dinh tang luong
HR - 15 - Quy che luong.

HR - 16 - Nội quy công ty
HR - 16 Noi quy lao dong cong ty

HR - 17 - Quy định tính toán và trả lương
1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
HR - 17 - FORM01 - Bang luong
HR - 17 - FORM02 - Phieu luong
HR - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

HR - 18 - Quy trình hoạch định nhâHRự
HR -18 - Quy trinh hoach dinh nhaHRu
HR - 18 - FORM02 - Ke hoach nhaHRu tong hop hang nam
HR - 18 - FORM01 - Ke hoach nhaHRu bo phan hang nam
HR - 18 - FORM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
HR - 18 - FORM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
HR - 18 - FORM05 - Bang ngaHRach dao tao
HR - 18 Quy trinh hoach dinh nhaHRu

HR - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
HR -19 - FORM01 - Giay de nghi tang ca
HR -19 - FORM02 - Bang cham cong
HR -19 - FORM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
HR -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
HR - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

HR - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
HR -20- FORM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
HR -20- FORM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
HR - 20 - FORM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
HR - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
HR - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao


Bạn ơi không có đường link thì làm thế nào nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Chào cả nhà !
Các bạn có thể vào trang kinhcan.net để search nha.

Share this post


Link to post
Share on other sites
QUOTE(Chú Thích)(dinhhoa_hr @ Jul 5 2012, 04:00 PM) <{POST_SNAPBACK}>
Chào cả nhà !
Các bạn có thể vào trang kinhcan.net để search nha.

Ban Hoa oi, sao minh vao trang kinhcan.net minh cung khong search duoc. Ban giup minh voi. Thanks ban

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0