Thủ tục thành lập công đoàn?

Thảo luận trong 'QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH' bắt đầu bởi hoacomay, 30/3/09.

 1. QUY ĐỊNH DIỄN ĐÀN
  - Đăng bài viết bắt buộc có tiền tố
  - Không đăng bài Quảng Cáo
  - Chỉ được phép đăng bài Tuyển dụng trong lĩnh vực nhân sự, hành chính và liên quan
  - 1 nick chỉ được phép đăng tối đa 2 bài tuyển dụng 1 tuần
  - Bài tuyển dụng bắt buộc phải có thời hạn, và sẽ bị xóa sau khi hết hạn 3 ngày
  ------------------------------
  Liên hệ quản trị diễn đàn: nguyenbaoanh89@gmail.com
  Dismiss Notice
 1. hoacomay

  hoacomay Moderator

  Tham gia ngày:
  1/6/08
  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Việt Nam
  Công ty tôi có 10 nhân viên và chưa thành lập công đoàn cơ sở. Khi đăng ký thang bảng lương mới, tôi được yêu cầu là phải có ý kiến của công đoàn. Vậy công ty có bao nhiêu nhân viên thì phải lập công đoàn và thủ tục thành lập như thế nào?


  Hoang Anh
   
 2. hoacomay

  hoacomay Moderator

  Tham gia ngày:
  1/6/08
  Bài viết:
  1,538
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nữ
  Nơi ở:
  Việt Nam
  - Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ công đoàn Việt Nam thì tổ chức cơ sở của công đoàn gồm:


  “a) Công đoàn cơ sở được thành lập ở các doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước; các cơ quan của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, có 5 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên quyết định thành lập.


  b ) Nghiệp đoàn là tổ chức cơ sở của công đoàn, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề, được thành lập theo địa bàn hoặc theo đơn vị lao động có 10 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên quyết định thành lập”.


  Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc thành lập Công đoàn tại doanh nghiệp phụ thuộc vào số lượng đoàn viên theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Điều lệ công đoàn Việt Nam.


  Trong trường hợp doanh nghiệp bạn đi vào hoạt động 6 tháng trở lên theo quy định của Điều 153 Bộ luật lao động và có đủ 5 đoàn viên trở lên thì bạn có thể liên hệ Liên đoàn lao động quận huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.


  Vì bạn không nêu rõ doanh nghiệp bạn có trụ sở đặt tại địa phương nào nên không thể hướng dẫn cách thức bạn cần phải bổ túc giấy tờ gì trong trường hợp doanh nghiệp bạn không đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn, do đó, bạn có thể liên hệ Liên đoàn lao động quận huyện nơi doanh nghiệp bạn đóng trụ sở để được hướng dẫn.


  Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn theo quy định và có trụ sở trên địa bàn TP.HCM, doanh nghiệp bạn có thể liên hệ Liên đoàn Lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp bạn có trụ sở chính để được xác nhận doanh nghiệp không đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn để bổ túc hồ sơ đăng ký thang lương bảng lương của doanh nghiệp bạn (Công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP ngày 7-3-2009 của Liên tịch Sở LĐ-TB&XH - Liên đoàn Lao động TP.HCM v/v hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp).


  Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU
   
 3. nnnhan

  nnnhan New Member

  Tham gia ngày:
  3/10/08
  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG TP. HOÀ CHÍ MINH COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM


  LIEÂN ÑOAØN LAO ÑOÄNG Q 1 Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc


  Soá : 454 / HD-QI Quaän 1, ngaøy 22 thaùng 10 naêm 2008


  HÖÔÙNG DAÃN


  Caùc böôùc thaønh laäp Coâng ñoaøn cô sôû – Nghieäp ñoaøn


  o Caên cöù Ñieàu 153 Chöông XIII Boä luaät Lao ñoäng vaø Ñieàu leä Coâng ñoaøn Vieät Nam.


  o Caên cöù Nghò ñònh soá 96/2006/NÑ-CP ngaøy 14 thaùng 9 naêm 2006 cuûa Chính phuû V/vHöôùng daãn thi haønh Ñieàu 153 Boä Luaät lao ñoäng veà Ban Chaáp haønh laâm thôøi taïi doanh nghieäp.


  Nhaèm giuùp cho caùc ñôn vò kinh teá ngoaøi nhaø nöôùc naém roõ caùc böôùc tieán haønh thaønh laäp coâng ñoaøn cô sôû (CÑCS) taïi caùc ñôn vò. Lieân ñoaøn Lao ñoäng quaän 1 höôùng daãn caùc doanh nghieäp tieán haønh thöïc hieän caùc thuû tuïc xin thaønh laäp CÑCS hoaëc nghieäp ñoaøn nhö sau:


  - Böôùc 1 : Thoáng nhaát vôùi chuû doanh nghieäp vieäc thaønh laäp CÑCS taïi doanh nghieäp:


  1/ Ban Thöôøng vuï Lieân ñoaøn Lao ñoäng quaän 1 toå chöùc tuyeân truyeàn Ñieàu leä Coâng ñoaøn Vieät Nam, trao ñoåi vôùi chuû doanh nghieäp ñeå thoáng nhaát veà vieäc thaønh laäp CÑCS taïi ñôn vò, keát naïp ñoaøn vieân, choïn nhaân söï Ban Chaáp haønh laâm thôøi CÑCS .


  2/ Ñoái vôùi nhöõng ñôn vò coù soá CNLÑ ñaõ laø ñoaøn vieân coâng ñoaøn töø caùc nôi khaùc


  chuyeån sang, coù ñuû 5 ñoaøn vieân thì tieán haønh thaønh laäp ngay CÑCS vaø choïn nhaân söï tham gia Ban Chaáp haønh laâm thôøi CÑCS.


  Chuù yù: Ban Chaáp haønh laâm thôøi CÑCS ít nhaát phaûi coù töø 3 ñeán 5 ngöôøi, ñang laøm vieäc taïi doanh nghieäp, phaûi laø nhöõng ñoaøn vieân nhieät tình, hieåu bieát veà coâng ñoaøn, coù khaû naêng vaän ñoäng CNLÑ gia nhaäp vaøo Coâng ñoaøn (coù theå ñeà cöû caùc anh, chò phuï traùch toå chöùc, keá toaùn tham gia vaøo Ban Chaáp haønh laâm thôøi ñeå phoái hôïp vôùi Ban Giaùm ñoác giaûi quyeát caùc nhu caàu hôïp phaùp, chính ñaùng cuûa ngöôøi lao ñoäng).


  + Ban Chaáp haønh laâm thôøi coù 3 ngöôøi goàm:


  - 1 ngöôøi giöõ chöùc vuï chuû tòch


  - 2 ngöôøi laø UÛy vieân (trong ñoù choïn 1 ngöôøi phuï traùch kieåm tra)


  + Ban Chaáp haønh laâm thôøi coù 5 ngöôøi goàm:


  - 1 ngöôøi giöõ chöùc vuï Chuû tòch


  - 1 ngöôøi giöõ chöùc vuï Phoù Chuû tòch


  - 3 ngöôøi coøn laïi laø UÛy vieân


  3/ Ñoái vôùi nhöõng ñôn vò coù töø 30 CNLÑ laøm ñôn gia nhaäp vaøo Coâng ñoaøn thì ngoaøi nhaân söï cuûa Ban Chaáp haønh laâm thôøi CÑCS thì ñeà cöû theâm 3 ngöôøi tham gia vaøo UÛy Ban Kieåm tra laâm thôøi (goàm 1 ngöôøi UÛy vieân trong Ban Chaáp haønh laâm thôøi giöõ chöùc vuï Chuû nhieäm vaø 2 ñoaøn vieân Coâng ñoaøn laø uûy vieân)


  4/ Ñoái vôùi CÑCS coù döôùi 30 ñoaøn vieân thì ñeà cöû 1 anh, chò trong Ban Chaáp haønh laâm thôøi kieâm nhieäm phuï traùch coâng taùc kieåm tra.


  5/ Ñoái vôùi CÑCS coù döôùi 10 ñoaøn vieân thì khoâng coù Ban Chaáp haønh chæ ñeà cöû 1 ngöôøi giöõ chöùc vuï chuû tòch vaø 1 ñoaøn vieân phuï traùch coâng taùc kieåm tra.


  - Böôùc 2 : Ñôn vò thöïc hieän caùc thuû tuïc xin thaønh laäp CÑCS bao goàm:


  1. Vaên baûn ñeà nghò thaønh laäp CÑCS do ngöôøi ñaïi dieän taäp theå lao ñoäng kyù vaø coù xaùc nhaän thoâng qua chuû doanh nghieäp.


  2. Ñôn xin gia nhaäp toå chöùc Coâng ñoaøn cuûa moåi ñoaøn vieân (keøm 1 aûnh maøu 2x3 vaøghi teân phía sau aûnh).


  3. Danh saùch CNLÑ cuûa doanh nghieäp, lao ñoäng coù ñôn gia nhaäp Coâng ñoaøn ñeà nghò keát naïp ñoaøn vieân vaø ñoaøn vieân Coâng ñoaøn cuõ töø caùc nôi khaùc chuyeån ñeán coù theå laøm chung 1 danh saùch vaø moät danh saùch theo daïng teäp tin (file). Neáu ngöôøi naøo coù ñôn gia nhaäp thì ñaùnh cheùo vaøo oâ ñôn gia nhaäp, ngöôøi naøo laø ñoaøn vieân töø nôi khaùc chuyeån ñeán thì ghi soá theû ñoaøn vieân.


  4. Danh saùch trích ngang caùc Uyû vieân BCH laâm thôøi CÑCS.


  5. Danh saùch trích ngang UÛy Ban Kieåm tra laâm thôøi( neáu coù treân 30 ñoaøn vieân)


  6. Baûn sao giaáy Chöùng nhaän Ñaêng kyù kinh doanh cuûa doanh nghieäp hoaëc Giaáy pheùp Ñaàu tö ñoái vôùi nhöõng ñôn vò coù voán nöôùc ngoaøi.


  Taát caû vaên baûn treân gôûi veà cho Lieân ñoaøn Lao ñoäng quaän 1, soá 37 Haøn Thuyeân


  ñieän thoaïi 8222981 – 8241721. Email: ldldq1@quan1hcm.gov.vn


  - Böôùc 3 : Ban Thöôøng vuï Lieân Ñoaøn Lao Ñoäng Quaän 1 ra quyeát ñònh keát naïp ñoaøn vieân thaønh laäp CÑCS vaø chæ ñònh BCH laâm thôøi CÑCS (caên cöù vaøo caùc vaên baûn xin thaønh laäp CÑCS)


  - Böôùc 4 : Toå chöùc leå coâng boá quyeát ñònh keát naïp ñoaøn vieân vaø thaønh laäp CÑCS


  Sau khi caáp treân ñaõ ra quyeát ñònh thaønh laäp, Ban Chaáp haønh laâm thôøi CÑCS phaûi toå chöùc leã keát naïp ñoaøn vieân vaø thaønh laäp CÑCS ñeå coâng boá quyeát ñònh.


  Noäi dung buoåi leã, thôøi gian döï kieán khoaûng 30 ñeán 45 phuùt bao goàm moät soá noäi dung sau:


  1/ Chaøo côø – tuyeân boá lyù do vaø giôùi thieäu ñaïi bieåu.


  2/ Coâng boá quyeát ñònh keát naïp ñoaøn vieân coâng ñoaøn, trao theû ñoaøn vieân, gaén


  huy hieäu Coâng ñoaøn.


  3/ Coâng boá quyeát ñònh thaønh laäp CÑCS vaø chæ ñònh BCH laâm thôøi.


  4/ Phaùt bieåu caûm töôûng cuûa ñoaøn vieân.


  5/ BCH laâm thôøi ra maét vaø trình baøy chöông trình hoaït ñoäng trong thôøi gian saép


  tôùi, ñoäng vieân CNLÑ vaø ñoaøn vieân goùp yù xaây döïng chöông trình ñeå CÑCS chính thöùc


  ñi vaøo hoaït ñoäng.


  6/ Phaùt bieåu cuûa chuû doanh nghieäp.


  7/ Phaùt bieåu cuûa Ban Thöôøng vuï Lieân ñoaøn Lao ñoäng quaän 1.


  8/ BCH laâm thôøi tieáp thu - Beá maïc.


  - Böôùc 5 :


  Ban Chaáp haønh laâm thôøi CÑCS tieáp tuïc toå chöùc tuyeân truyeàn veà Luaät Coâng ñoaøn, Ñieàu leä CÑVN cho toaøn theå CNLÑ taïi ñôn vò, noùi roõ muïc ñích yù nghóa cuûa vieäc thaønh laäp Coâng ñoaøn qua ñoù vaän ñoäng CNLÑ ñôn vò gia nhaäp Coâng ñoaøn, Ban Chaáp haønh laâm thôøi CÑCS seõ xem xeùt, ra quyeát ñònh keát naïp ñoaøn vieân, caáp theû vaø baùo caùo keát quaû veà Lieân ñoaøn Lao ñoäng quaän 1.


  Treân ñaây laø moät soá höôùng daãn cuï theå, trong quaù trình thöïc hieän neáu coù vaán ñeà gì chöa roõ, xin lieân heä vôùi Lieân ñoaøn Lao ñoäng quaän 1, soá 37 Haøn Thuyeân quaän , ñieän thoaïi 8222981 - 8241721 hoaëc vaøo trang baûn tin ñieän töû (Website) cuûa Lieân ñoaøn Lao ñoäng quaän http:// ldldq1hcm.gov.vn coù caùc maåu höôùng daãn thöïc hieän.


  Nôi nhaän:


  - Caùc ñôn vò DN ñaêng kyù thaønh laäp CÑCS.


  - Nieâm yeát baûng thoâng tin vaø trang tin ñieän töû.


  - Löu VP.

  H____s___th__nh_l___p_C__ng___o__n_c___s___.doc
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này

Share